Ansvarsfriskrivning - Viktig information

Elektroniska versioner av det material som du försöker nå görs tillgängliga på denna webbsida av Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ("Bolaget") i god tro och endast i informationssyfte. Materialet riktar sig inte till och är inte tillgängligt för icke-svenska medborgare eller till någon person bosatt utanför Sverige. Vänligen läs detta meddelande noggrant - det gäller alla som läser denna webbsida. Vänligen notera att ansvarsfriskrivningen nedan kan komma att ändras eller uppdateras. Du bör därför läsa hela meddelandet varje gång du besöker sidan.

Disclaimer - Important Information

Electronic versions of the materials you are seeking to access are being made available on this webpage by Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) (the "Company") in good faith and for information purposes only. These materials are not directed at or accessible by non-Swedish persons or to any person or address outside of Sweden. Please read this notice carefully-it applies to all persons who view this webpage. Please note that the disclaimer set out below may be altered or updated. You should read it in full each time you visit the site.

Utländska personer

Att titta på materialet som du försöker nå kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att titta på sådant material. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.

Notera särskilt att, om inte Bolaget så godkänner och det inte är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, det inte är avsett, med vissa undantag, att något erbjudande avseende att förvärva eller teckna obligationer ("Obligationerna") som omnämns i materialet ska riktas, eller att någon dokumentation ska översändas, direkt eller indirekt, till eller inom någon jurisdiktion annan än Sverige.

Materialet utgör inte och är inte en del av något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna sig för Obligationerna i någon jurisdiktion eller några jurisdiktioner där sådant erbjudande eller sådan överlåtelse är otillåten innan registrering eller kvalificering har skett enligt värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner.

Bolaget accepterar inget juridiskt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.

Overseas Persons

Viewing the materials you seek to access may not be lawful in certain jurisdictions. In other jurisdictions, only certain categories of person may be allowed to view such materials. Any persons who wish to view these materials must first satisfy themselves that they are not subject to any local requirements that prohibit or restrict them from doing so.

In particular, unless otherwise determined by the Company and permitted by applicable law and regulation, it is not intended, subject to certain exceptions, that any offering of the notes (the "Notes") mentioned in such materials by the Company would be made, or any documentation be sent, directly or indirectly, in or into any jurisdiction other than Sweden.

The materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for the Notes in any jurisdiction or jurisdictions in which such offers or sales are unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The Company does not accept any legal responsibility for any violation by any person of any such restrictions. If you are not permitted to view materials on this webpage or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this webpage.

Grund för tillgång

Tillgång till elektroniska versioner av materialet på denna webbsida ges av Bolaget i god tro och endast i informationssyfte. Varje person som försöker få tillgång till denna webbsida utfäster och garanterar till Bolaget att denne gör det endast i informationssyfte. Att göra pressmeddelanden och andra dokument tillgängliga i elektronisk form utgör varken ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att köpa värdepapper i Bolaget och det utgör heller inte en rekommendation av Bolaget eller av någon annan part att sälja eller köpa Bolagets Obligationer.

Basis of access

Access to electronic versions of these materials is being made available on this webpage by the Company in good faith and for information purposes only. Any person seeking access to this webpage represents and warrants to the Company that they are doing so for information purposes only. Making press announcements and other documents available in electronic format does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in the Company. Further, it does not constitute a recommendation by the Company or any other party to sell or buy the Company's Notes.

Använd länkarna nedan för att meddela i vilket land du är bosatt:

 

 

 

Use the links below to indicate in which country you are resident: