Om SHP Fond 3

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag vars syfte är begränsat till att äga en lånestock bestående av Hypotekspension® (se nedan) och att administrera de obligationer som bolaget ger ut. Obligationerna noterades på Nasdaq OMX fram till december 2019. Bolaget ägs till 100% av Svensk Hypotekspension AB som tillhandahåller tjänster för drift och förvaltning. Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är ett finansiellt institut, enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, registrerat hos Finansinspektionen.

Moderbolaget Svensk Hypotekspension introducerade 2005 låneprodukten Hypotekspension® i Sverige. Produkten är en svensk motsvarighet till det internationellt populära produktslaget "equity release". Hypotekspension® är ett livstidslån till personer över 60 år mot säkerhet i fast egendom (småhus för permanentboende och fritidshus) eller bostadsrätter. Lånen löper utan amorteringar eller räntebetalningar så länge låntagaren bor kvar i sin fastighet respektive bostadsrätt. Räntan kapitaliseras, dvs. ackumuleras, kvartalsvis och läggs till lånet. Lånet och den ackumulerade räntan förfaller till betalning vid dödsfall, då låntagaren säljer fastigheten respektive bostadsrätten eller flyttar därifrån.

Lånen är säkerställda genom pantsättning av respektive fastighet/bostadsrätt. Låntagarens betalningsförmåga och likviditet påverkar inte återbetalningen av lånet. Infriandet av räntebetalningar och amortering är istället beroende av att det pris som erhålls då fastigheten säljs, av låntagaren eller låntagarens dödsbo, täcker den sammanlagda skulden.

Högsta belåningsgrad är kopplad till levnadsålder och börjar vid 15% belåning av fastighetens/bostadsrättens marknadsvärde för en 60 årig person och stiger i takt med ökad levnadsålder till ett maximum av 45% för en person som är 86 år och äldre.

De belånade fastigheterna/bostadsrätterna ligger i områden som bedöms vara gynnsamma för dess värden, huvudsakligen belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och dess omgivningar.

I produktvillkoren för Hypotekspension® ingår en s.k."Skuldfrigaranti" till skydd för kunden. Garantin innebär att låntagarens återbetalningsskyldighet aldrig kan överstiga det erhållna priset vid försäljning av fastigheten/bostadsrätten efter normala försäljningsomkostnader.