Pressmeddelande

Stockholm, 6 december 2019

Svensk Hypotekspension AB - Emission av nya obligationer och förtida inlösen av obligationer av helägda dotterbolag

 

Svensk Hypotekspension AB:s ("SHP") helägda dotterbolag Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) ("SHP 4") har för avsikt att emittera bolånesäkrade fastränteobligationer med ISIN SE0013513371 till ett totalt belopp om SEK 2 250 000 000 med förfallodag i december 2067 (de "Nya Obligationerna"). Emissionsdagen för de Nya Obligationerna kommer att vara den 17 december 2019. De Nya Obligationerna kommer att ha en fast räntesats om 1,50 procent per år. Den första inlösendagen kommer att vara 22 januari 2024. De Nya Obligationerna förväntas tilldelas en A+ sf rating av Fitch Ratings Ltd. SHP 4 avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna hos Nasdaq Stockholm.

 

Vidare har SHP:s helägda dotterbolag Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ("SHP 3") tidigare informerat om sin avsikt att frivilligt lösa in de SEK 2 000 000 000 bolånesäkrade fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621 ("Obligationerna") före den första inlösendagen i enlighet med obligationsvillkoren, ursprungligen daterade den 6 februari 2016 och såsom ändrade och reviderade den 27 november 2019. Referens görs till SHP 3:s pressmeddelande från den 5 december 2019 och meddelandet om tidig inlösen som cirkulerades till innehavarna av Obligationerna den 5 december 2019 ("Meddelandet") som har publicerats på SHP 3:s hemsida. Meddelandet var villkorat av att SHP 3 tar emot tillfredsställande bevis om att de Nya Obligationerna kommer emitteras senast på inlösendagen.


SHP 3 bekräftar härmed att villkoret för förtida inlösen av Obligationerna har uppfyllts och att samtliga utestående Obligationer kommer att lösas in till sitt nominella belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta och en premie för tidigt inlösen. Inlösendagen förväntas vara den 17 december 2019 och avstämningsdagen den 10 december 2019, i enlighet med Meddelandet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

SHP

Svensk Hypotekspension AB, Anders Larsson
anders.larsson@hypotekspension.se, +46 20 586 160

Nordax Bank AB (publ)

Nordax Bank AB (publ), Arash Bigloo
arash.bigloo@nordax.se, +46 738 66 06 62

 

Viktig information

Denna information offentliggjordes, genom detta pressmeddelande, den 6 december 2019 kl. 16.30 CET.