Pressmeddelande

Stockholm, 5 december 2019

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Tidig inlösen av obligation

 

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ("Emittenten") informerar att de avser att frivilligt lösa in de SEK 2 000 000 000 bolånesäkrade fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621 ("Obligationerna") före den första inlösendagen i enlighet med obligationsvillkoren, ursprungligen daterade den 6 februari 2016 och såsom ändrade och reviderade den 27 november 2019 ("Villkoren"). Samtliga utestående Obligationer kommer att lösas in till sitt nominella belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta och en premie för tidigt inlösen. Inlösendagen förväntas vara den 17 december 2019 ("Inlösendagen").

 

Ett meddelande om tidig inlösen kommer idag att cirkuleras till innehavare av Obligationerna och meddelandet kommer att publiceras på Emittentens hemsida. Meddelandet kommer att vara oåterkalleligt men villkorat av att Emittenten har tagit emot tillfredsställande bevis över att Emittentens systerbolag Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ):s obligationer med ISIN SE0013513371 kommer att ges ut senast på Inlösendagen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten:

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)
Anders Larsson, anders.larsson@hypotekspension.se,
+46 20 586 160

Agenten:

Intertrust (Sweden) AB
Mia Fogelberg, trustee@intertrustgroup.com,
+46 73 314 15 29

 

Viktig information

Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 12.00 CET.