Pressmeddelande

Stockholm, 27 november 2019

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Ändrade obligationsvillkor

 

Villkoren för de SEK 2 000 000 000 bolånesäkrade fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621 ("Obligationerna") utgivna av Svensk Hyptekspension Fond 3 AB (publ) ("Emittenten") den 9 februari 2016 ("Villkoren") har idag ändrats.

 

Bakgrund till ändringen

Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent ("Agenten"), initierade den 5 november 2019 ett skriftligt förfarande relaterat till Obligationerna (det "Skriftliga Förfarandet") på begäran av Emittenten. Idag, den 27 november kl 9.00 CET, hade ett tillräckligt antal röster inkommit för att avsluta det Skriftliga Förfarandet i enlighet med Villkoren.

 

Syftet med det Skriftliga Förfarandet var att godkänna eller att avvisa en begäran från Emittenten om en föreslagen ändring av bestämmelserna om inlösen i obligationsvillkoren för Obligationerna ("Begäran"), så som beskrivet i Emittentens pressmeddelanden från den 5 November 2019 och den 19 November 2019.

 

Begäran har idag godkänts av obligationsinnehavare som representerar den nödvändiga majoriteten i enlighet med Villkoren. Villkoren har således ändrats och reviderats med giltighet från idag för att möjliggöra för Emittenten att före First Call Date med fem (5) bankdagars varsel återlösa alla utestående Obligationer till fullo till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta och en premie för tidigt återlösen (de "Ändrade Villkoren").

 

De Ändrade Villkoren har publicerats på Emittentens hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten:

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)
Anders Larsson, anders.larsson@hypotekspension.se,
+46 20 586 160

Agenten:

Intertrust (Sweden) AB
Mia Fogelberg, trustee@intertrustgroup.com,
+46 73 314 15 29

 

Viktig information

Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 9.30 CET.