Pressmeddelande

Stockholm, 19 november 2019

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Uppdateringar till det skriftliga förfarandet, initierat den 5 november 2019

 

Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent ("Agenten"), har på begäran av Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ("Emittenten") i dag skickat ett meddelande ("Meddelandet") relaterat till det skriftliga förfarandet som initierades den 5 november 2019 (det "Skriftliga Förfarandet") för de SEK 2 000 000 000 bolånesäkrade fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621 utgivna av Emittenten den 9 februari 2016 ("Obligationerna"), så som beskrivet i Emittentens pressmeddelande från den 5 november 2019.

 

Meddelandet skickades till de direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna som angavs i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden den 4 och den 11 november 2019.

 

Meddelandet

Syftet med det Skriftliga Förfarandet är att godkänna eller att avvisa en begäran från Emittenten om en föreslagen ändring av bestämmelserna om inlösen i obligationsvillkoren för Obligationerna ("Villkoren").

 

Genom Meddelandet har Emittenten uppdaterat den föreslagna ändringen av Villkoren, så som framgår av Meddelandet. Till följd av uppdateringen i Meddelandet kommer premien för tidig återlösen att ökas med ett belopp per Obligation som motsvarar 0.1 procent av det nominella beloppet för varje Obligation. Uppdateringen innebär att den föreslagna ändringen är mer fördelaktig för obligationsinnehavarna och är därför del av det Skriftliga Förfarandet.

 

Genom Meddelandet förlängs även perioden för att rösta i det Skriftliga Förfarandet med två (2) bankdagar, till obligationsinnehavarnas fördel. Den sista tidpunkten och dagen för att rösta är således 12.00 CET den 27 November 2019, vilken faller inom den tillåtna tidsperioden i enlighet med Punkt 20.2 i Villkoren.

 

Viktiga datum:

Avstämningsdag (för röstning): 11 november 2019

Sista tidpunkt och dag att rösta: 12.00 CET den 27 november 2019

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten:

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)
Anders Larsson, anders.larsson@hypotekspension.se,
+46 20 586 160

Agenten:

Intertrust (Sweden) AB
Mia Fogelberg, trustee@intertrustgroup.com,
+46 73 314 15 29

 

Viktig information

Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 15.45 CET.