Pressmeddelande

Stockholm, 5 november 2019

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) - Kallelse till skriftligt förfarande

 

Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av agent ("Agenten"), har på begäran av Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ("Emittenten") i dag kallat till skriftligt förfarande för innehavarna av de SEK 2 000 000 000 bolånesäkrade fastränteobligationerna med ISIN SE0007691621 utgivna av Emittenten den 9 februari 2016 ("Obligationerna") i enlighet med obligationsvillkor daterade den 3 februari 2016 ("Villkoren").

 

Bakgrund till det skriftliga förfarandet

Första dag för att återlösa Obligationerna är den 27 januari 2020 och Emittenten förbereder sig därför för att refinansiera Obligationerna, och överväger att göra detta via obligationer utgivna av ett nyligen inrättat systerbolag, Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ).

 

För att underlätta refinansieringen och processen med att utfärda de obligationer som övervägs emitteras av Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) föreslår Emittenten en ändring i bestämmelserna avseende återlösen i Villkoren. Den förslagna ändringen skulle möjliggöra för Emittenten att med fem (5) bankdagars varsel återlösa alla utestående Obligationer till fullo till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta och en premie för tidigt återlösen.

 

Premien för tidig återlösen kommer motsvara den ränta som skulle ha betalats under perioden från aktuell återlösendag till och med den första dagen för att återlösa Obligationerna för det fall att Obligationerna skulle ha återlösts på första dagen för återlösen, minskat med ett belopp som motsvarar den ränta som betalas under samma period under respektive obligation som emitterats av Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) i syfte att refinansiera Obligationerna enligt vad som sägs ovan.

 

Viktiga datum:

Avstämningsdag (för röstning): 11 november 2019

Sista tidpunkt och dag att rösta: 12.00 CET den 25 november 2019

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emittenten:

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)
Anders Larsson, anders.larsson@hypotekspension.se,
+46 20 586 160

Agenten:

Intertrust (Sweden) AB
Mia Fogelberg, trustee@intertrustgroup.com,
+46 73 314 15 29

 

Viktig information

Denna information offentliggjordes, genom detta pressmeddelande, den 5 november 2019 kl. 15.00 CET.